Покана до членовете на Обществения съвет към ДГ „Незабравка“

Във връзка с постъпило искане от госпожа Мария Димитрова — директор на Детска градина „Незабравка“  –  Бяла Слатина, с изх. №32/17.01.2017r., имам удоволствието да поканя членовете на заседание на Обществен съвет към ДГ „Незабравка“, rp. Бяла Слатина, което ще се проведе на 19.01.2017 година от 17.00 часа в учителската стая на детската градина при следния дневен ред:

 

  1. Разглеждане на информация за изпълнение на утвърдения делегиран бюджет на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина, за четвъртото тримесечие на 2016 година и изготвяне на становище.
  2. Запознаване със Стратегията, Годишния план за дейността, Етичен кодекс и други документи на детската градина
  3. Определяне на график на заседанията на Обществения съвет.
  4. Разни.

 

На събраниего ще присъстват г-жа Мария Димитрова — директор, и г-жа Ивка Горелска — главен  счетоводител.

 

С уважение:

Лора Ценова

Председател на ОС Към ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина